हरियाणास्थमहेन्द्रगढ-संस्कृतभारत्याः सेवासरण्यां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् ।
 
अन्तिमम् अद्यतनीकरणम्
सम्पर्कः
डा. बिपिनकुमारझाः, शिक्षणप्रमुखः (संस्कृतभारती-महेन्द्रगढम्)
   bipinkumarjhaofficialid@gmail.com    
चलभाषः :  
+91-9459456822     
Sign in
         Log in Account  

विश्वस्मिन् विश्वे
प्रथमसंस्कृतवेबिनार
विश्वस्मिन् विश्वे
प्रथमसंस्कृतान्तर्वीक्षा
प्रथमा
बालनन्दिनीशृङ्खला
सूर्यस्तवनम्
प्रातःस्मरणम्
संस्कृतान्तर्वीक्षा
विस्तृतपरिचयः
अद्यतनीकृतसूचनार्थम् अत्र नोदनं करोतु कृपया
हरियाणास्थमहेन्द्रगढ-संस्कृतभारत्याः सेवासरण्यां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् । ....... सम्पर्कः ---->डा. बिपिनकुमारझाः, शिक्षणप्रमुखः (संस्कृतभारती-महेन्द्रगढम्)
«अभिविन्यासकार्यक्रमः» ORIENTATION PROGRAM «प्रतिभागी- 35 विश्वविद्यालय, 52 संस्थान, 198 छात्र-छात्रा» (संयोजनम् - डा. बिपिनकुमारझाः-जनपदशिक्षणप्रमुखः, संस्कृतभारती-महेन्द्रढम् ।)
कार्यक्रमसूचना
Spinning arrow


1 11:00-11:05 AM मंगल, स्वागत & परिचय Dr. Bipin Kumar Jha


2. 11:05-11:15 AM अभिप्रेणम् (पुरालिपि) एवं आशीर्वचनम् Prof Rana Purushottam Singh, Dean – Buddhist Studies, Navnalanda Mahavihar, (Under Ministry of Culture, India) Nalanda, Bihar


3. 11:15-11:25 AM अभिप्रेणम् (वेद-वेदाङ्ग) एवं आशीर्वचनम् Prof. Ranvir Singh, HOD Sanskrit, Central University of Harayana, Mahendragargh
4. 11:30 AM धन्यवादार्पण एवं सत्र सम्पूर्ति Ms. Shiva Madhuri Pandi, Khammam, Telangana, India5. 11:35-12:15 व्याख्यान- सिद्धता हेतु मूलमन्त्र Dr. Ganesh T. Pandit, Dept. of Education, Rajiv Gandhi Campus, Central Sanskrit University, Shringeri, Karnataka


माउसक्लिक्-द्वारा चित्रं स्थिरीकर्तुं शक्यते-।
Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow
साप्ताहिकं योगप्रशिक्षणम् --- साप्ताहिकं (प्रशिक्षकः- डा. रविशास्त्री- जनपदसंयोजकः, संयोजकः- डा. बिपिनकुमारझाः-शिक्षणप्रमुखः)
Spinning arrow

कार्यक्रसूचनाकार्यक्रमविवरणम्<

दैनिकव्यावहारिकसंस्कृताभ्यासः--- सोमवासरतः-गुरुवासरपर्यन्तम् (अध्यापनम्- डा. बिपिनकुमारझाः-जनपदशिक्षणप्रमुखः, संस्कृतभारती-महेन्द्रढम् ।)
कार्यक्रमसूचना


नवख्रीष्टाब्दः भारतीयाभिनवसंवत्सरश्च : चर्चासत्रस्य आयोजनम् (संयोजनम् - डा. बिपिनकुमारझाः-जनपदशिक्षणप्रमुखः, संस्कृतभारती-महेन्द्रढम् ।)
कार्यक्रमविवरणम्

चर्चास्त्रस्य आयोजनम्
समारम्भः- डा. बिपिनकुमारझाः स्वागतम्- डा. रविदत्तशर्मा


प्रो. मखलेशकुमारमहोदयः


डा. दिनेशयादवमहोदयः


डा. भावनाव्यासमहोदया


अध्यक्षीयोद्बोधनम्- प्रो. रणवीरसिंहमहोदयः


धन्यवादार्पणम् -डा. बिपिनकुमारझाः


माउसक्लिक्-द्वारा चित्रं स्थिरीकर्तुं शक्यते-।


Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow


प्रातःस्मरणम् --- (समायोजनम्-डा.रविदत्तशर्मा- निवेदकः- डा. बिपिनकुमारझाः-शिक्षणप्रमुखः))
कार्यक्रसूचना

कार्यक्रमचित्राणि

प्रातस्मरणम्


भारविसाहित्यस्य अध्ययनम् (दिनाङ्क 1 जनवरीतः 1 मार्चपर्यन्तम् -- अध्यापनम्- डा. बिपिनकुमारझाः-शिक्षणप्रमुखः))
कार्यक्रसूचना


कार्यक्रमचलच्चित्राणि

कार्यक्रमचित्राणि

कानिचन् चित्राणि


सङ्गणकीयसंस्कृतकार्यशाला (दिनाङ्क 1 मार्चतः 1 मई-पर्यन्तम् --अध्यापनम्- डा. बिपिनकुमारझाः-शिक्षणप्रमुखः)
कार्यक्रसूचना
भीवानीत्यत्र आयोजितं प्रान्तसम्मेलनम् (निवेदकः-- डा. बिपिनकुमारझाः-जनपदशिक्षणप्रमुखः, संस्कृतभारती-महेन्द्रढम् ।)
कार्यक्रसूचनाकार्यक्रमविवरणम्

कार्यक्रमचलच्चित्राणि

कार्यक्रमचित्राणि

भिवानीप्रान्तसम्मेलनस्य कानिचन् चित्राणि

Bhivani

Bhivani

Bhivani

Bhivani

Bhivani

Bhivani

Bhivani

Bhivani

Bhivani

Bhivani

Bhivani

Bhivaniमाउसक्लिक्-द्वारा चित्रं स्थिरीकर्तुं शक्यते-।
Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow Spinning arrow
This web site is sponsored, designed, maintained & developed by: Bipin Kumar Jha.

The Web The Web Page of SBM